AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy beleid van BELDEFRAC m.b.t. verwerking van persoonsgegevens

BELDEFRAC VZW, Notelarendreef 4 – 1910 Berg Kampenhout, neemt de bescherming van de persoonsgegevens van leden ernstig. We gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Hieronder kan je lezen hoe we omgaan met je privacy. Door je in te schrijven, door gebruik te maken van onze website of door een infoaanvraag betreffende onze vereniging in te dienen, word je geacht dit privacy beleid te hebben gelezen, het te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat over informatie die direct over iemand gaat of die naar een bepaalde persoon te herleiden is. Je deelt persoonsgegevens met ons als lid bij ons bent of als je contact met ons hebt, bijvoorbeeld bij info-aanvragen of door inschrijving op onze nieuwsbrief.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Het gaat over de gegevens die je ons meedeelt, het elektronisch invulformulier via de website of per mail. Het gaat om je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres. Bij een informatie aanvraag vragen we minimale gegevens op om contact met je op te nemen teneinde de gevraagde inlichtingen te kunnen verstrekken. Bij een inschrijving vragen we minimale gegevens om je inschrijving te kunnen verwerken, zowel administratief, financieel (betaling van het lidgeld) als organisatorisch. We vragen ook of we je nadien mogen contacteren om je te kunnen informeren over onze activiteiten.

3. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
De gegevens die wij verzamelen, verwerken wij voor onze administratie en voor het ledenbestand.
Zo gebruiken wij je persoonsgegevens:
• In het je inschrijving als lid;
• Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
• Om je te informeren of nieuwsbrieven te sturen m.b.t. evenementen en initiatieven van onze vzw.

4. Met wie delen we je persoonsgegevens?
We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

5. Hoe zorgen we voor deze persoonsgegevens?
We doen grote inspanningen om je persoonsgegevens en privacy te beschermen. Onze raad van bestuur werd opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.

6. Hoe lang bewaren we je gegevens?
Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig. Deze gearchiveerde gegevens zijn slechts beperkt toegankelijk. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd. Bepaalde gegevens kunnen gedurende een periode worden gebruikt om je op de hoogte te houden van evenementen en initiatieven van onze vzw, tenzij je volgens de hierna beschreven procedure aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

7. Je rechten en hoe je deze kan uitoefenen.

1° Je hebt recht op inzage over de gegevens die we over je verzamelen. Wil je inzage in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, laat het ons dan weten per mail. Eerst zullen we je zelf opnieuw contacteren om je identiteit te bewijzen. Vervolgens bezorgen we je dan binnen de 30 dagen een overzicht geven van je gegevens.

2° Je hebt recht op aanpassing. Merk je dat er fouten of onvolledigheden staan in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, dan kan je gebruik maken van je ‘Recht op correctie’. Het volstaat ons dit per mail te laten weten. Eerst zullen we je zelf opnieuw contacteren om je identiteit te bewijzen. Vervolgens doen we dan binnen de 30 dagen de nodige aanpassingen en bezorgen we je hiervan een overzicht.

3° Je hebt recht om je voorkeuren aan te passen. We houden je regelmatig op de hoogte van nieuwe initiatieven via nieuwsbrieven per mail. Wil je dit liever niet? Onder elke nieuwsbrief en e-mail staat een link waarmee je je direct kan afmelden.

4° Je hebt recht op schrapping. Wens je volledig uit onze databestanden te worden geschrapt? Dan kan je ons een mail sturen en zorgen wij ervoor dat je gegevens volledig gewist of gearchiveerd (als je wel ingeschreven was als lid, om in dat geval te voldoen aan boekhoudkundige en wettelijke voorschriften).

5° Je hebt recht op verzet. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde of tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.

6° Je hebt recht een klacht in te dienen. Indien je van oordeel bent dat je rechten met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens geschonden zijn, kan je klacht indienen bij de Privacy commissie.

8. Bij wie kan je je rechten uitoefenen of je vragen stellen over ons privacy beleid?
Je kunt steeds via mail terecht bij onze verantwoordelijke via info(at)beldefrac.be met als onderwerp ‘Privacy’.