Doelstellingen BELDEFRAC

De Belgian Defence Rainbow Community, (BELDEFRAC) is het SOGIE netwerk van en voor personeelsleden van Defensie.

Waarom is de BELDEFRAC nodig?

Diversiteitsbeleid

Defensie erkent het belang van diversiteit binnen haar personeelsbestand. In 2004 werd reeds gestart met een diversiteitsbeleid rond seksuele geaardheid. De eerste specifieke procedure hieromtrent werd vervolgens in 2010 uitgegeven.  In 2013 werd zelfs als unicum bij de Federale overheidsdiensten de een eerste gedetailleerde instructie voor transgenders gepubliceerd. Hierdoor wordt de Belgische Defensie volgens The Hague Centre for Strategic Studies als achtste geplaatst op de LGBT Military Index wereldranglijst.

Dit moderne en inclusief[1] beleid is echter, op zich, nog te weinig doeltreffend binnen Defensie. Op de werkvloer voelen vele Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender (LGBT) zich vandaag immers nog steeds niet volledig aanvaard en durven niet ten volle deelnemen aan het groepsleven binnen hun eenheid, dienst of team.

Deze situatie is vermoedelijk te wijten aan verschillende redenen gelinkt aan (een) bepaalde bedrijfscultu(u)r(en), tradities, vooroordelen en een sterk levende heteronormativiteit[2] binnen de organisatie. Dit kan onder meer het rendement van het personeelslid verminderen, de groepsgeest of cohesie benadelen en zelfs nadelige gevolgen hebben voor de operationaliteit van Defensie.

Omwille van een relatief onuitgesproken taboe dat heerst rond dit thema, wordt de effectiviteit van het diversiteitsbeleid ook nog verminderd.

Noodzaak tot actie

Het idee om een Sexual Orientation, Gender Identity & Expression (SOGIE) netwerk te creëren bestond al vele jaren in hoofde van de stichters van de BELDEFRAC en de concrete realisatie ervan werd gestart naar aanleiding van de publicatie van een onderzoek geleid door de ULB (april 2014): “Enquête sur les discriminations au travaildues à l’orientation sexuelle et les identities de genre » dat zeer duidelijk aangaf hoe vaak LGBT-personeelsleden van Defensie problemen ondervinden betreffende hun geaardheid:

 • 45,7% spreekt niet over zijn/haar seksuele geaardheid aan zijn hiërarchische overste;
 • 33% spreekt niet over zijn/haar seksuele geaardheid op het werk en dit uit vrees voor negatieve opmerkingen of homofobe reacties;
 • 31% spreekt niet over zijn/haar seksuele geaardheid aan de rechtstreekse collega’s;
 • 20% van de holebi-personeelsleden die uitkomen voor hun geaardheid hebben zich op een of ander moment uitgesloten gevoeld;
 • 18,6% heeft het gevoel gehad uitgesloten te zijn geweest van een interne promotie;
 • 15,7% werd uit de eenheid  geaffecteerd wegens hun seksuele geaardheid of genderidentiteit;
 • Transgender personeelsleden hebben, veel meer dan holebi-personeelsleden, discriminerende ervaringen gehad binnen Defensie.

Tenslotte toonde dit onderzoek aan dat, hoewel Defensie inzake interne regelgeving tot de betere overheidsdiensten behoort, de communicatie en de sensibilisering ontoereikend zijn. Slechts 66% van de ondervraagde holebi’s en transgenders was op de hoogte van het bestaan van een beleid met betrekking tot seksuele geaardheid en 80% wist niets van het beleid met betrekking tot transgenders. 41% had kennis van sensibiliseringacties en 27,6% vermelde dat dit zelden gebeurt en eerder discreet is.

Bewustwording en zichtbaarheid

Of een LGBT zijn of haar ‘coming-out’ op het werk doet of niet, is uiteraard een persoonlijke keuze. Maar het is belangrijk dat een ieder binnen Defensie zichzelf mag zijn. Dit draagt bij tot het gevoel van eigenwaarde en welzijn op het werk.

Door die bewustmaking hoopt de BELDEFRAC waar nodig te kunnen bijdragen tot de emancipatie van het LGBT Defensiepersoneel en hierdoor de mogelijke situaties van pesterijen, seksisme, ongewenst seksueel gedrag, intimidatie, discriminatie en geweld op het werk te verminderen.

Binnen de context van de rekrutering, de dagelijkse werking of van de algemene communicatie naar de bevolking toe, draagt een zichtbaarder en actievere participatie van LGBT personeel eveneens bij tot een positief imago van Defensie. Zichtbaarheid van LGBT-medewerkers in een organisatie draagt bij tot een veilige en respectvolle werkomgeving waar bekwaamheid en professionalisme voorop staan met respect voor de eigenheid van het personeel.

Voorgestelde beleidslijnen 2016-2020

Formele oprichting van een Vereniging Zonder Winstoogmerk  (vzw) Belgian Defence Rainbow Community – BELDEFRAC

Oprichting onder de vorm van een vzw, van de Belgian Defence Rainbow Community – BELDEFRAC. De vereniging wordt het Sexual Orientation, Gender Identity & Expression (SOGIE) netwerk voor alle personeelsleden van Defensie die zich als Lesbisch, homoseksueel (Gay), Biseksueel & Transgender (LGBT) identificeren, en voor alle andere personeelsleden die een affiniteit met de doelstellingen van de vereniging hebben.

Missie en doelstellingen
Missie

De missie van de BELDEFRAC is om een permanent en duurzaam forum te zijn voor het LGBT- personeel van Defensie en het personeel van Defensie dat affiniteit heeft met de SOGIE-thematiek.

Op deze manier kan een wezenlijke bijdrage geleverd  worden aan het welzijn van deze community in Defensie, wat kan bijdragen tot een verhoogde operationaliteit.

Doelstellingen

De BELDEFRAC stelt zich als doelen:

 • een partner te zijn voor zowel de organisatie als voor haar personeel;
 • bij te dragen aan de operationalisering van het diversiteitsbeleid;
 • te sensibiliseren rond de SOGIE thema’s;
 • de zichtbaarheid van LGBT personeelsleden te verbeteren;
 • het algemeen SOGIE thema bij Defensie bespreekbaar te houden;
 • eerstelijnsexpertise aan te bieden dat het beleid van Defensie kan ondersteunen;
 • contacten tot stand te brengen en onderhouden met nationale en internationale LGBT-organisaties om ervaringen en goede praktijken uit te wisselen;
 • Naar haar leden en naar al het (LGBT) personeel van Defensie toe, wenst onze community te kunnen bijdragen tot het faciliteren van netwerking en tot de goede informatie uitwisseling en collegiale steunverlening.

Daarnaast hoopt de BELDEFRAC waar nodig te kunnen bijdragen tot de emancipatie van het LGBT Defensiepersoneel en hierdoor de mogelijke situaties van, pesterijen, seksisme, ongewenst seksueel gedrag, intimidatie, discriminatie en geweld op het werk te verminderen.

Aanpak
Om bovenstaande doelstellingen te halen, zijn verschillende acties of initiatieven mogelijk in verschillende domeinen. Deze doelstellingen worden in grote mate voorgesteld volgens het strategische diversiteitsplan van Defensie met de verschillende actiedomeinen.

Transparantie

De BELDEFRAC wenst niet als een lobby of drukkingsgroep beschouwd te worden, en zal er nauw op toezien dat haar werking steeds in alle transparantie verloopt. Haar doelstellingen zullen altijd duidelijk vermeld worden in haar communicatie.

De Belgian Defence Rainbow Community ten dienste van het diversiteitsbeleid:

Het actiedomein Leiderschap en bevoegdheden

 • Op aanvraag,  expertise bieden (Stuurgroep Diversiteit, enz): bij  mogelijke probleemsituaties; bij het aftoetsen van beleidsprojecten tijdens de beleidsvoorbereiding op het gebied van SOGIE regelgeving en resources en advies bieden die kunnen bijdragen om mogelijk homo- en transfoob gedrag binnen de organisatie te verminderen.

Het actie domein Vorming

 • Op aanvraag expertise bieden;
 • Organiseren van (tweejaarlijkse) studiedagen voor het Defensiepersoneel.

Het actiedomein Communicatie

 • Communiceren over het diversiteitsbeleid van Defensie;
 • Mogelijke opportuniteiten identificeren om het LGBT vriendelijk imago van Defensie te ondersteunen, en hiervoor voorstellen formuleren;
 • Een website oprichten waarvan de link via de Intra- en Internetportalen van Defensie toegankelijk zal zijn;
 • Een sensibiliseringfolder ontwikkelen voor het LGBT-personeel en voor de niet-LGBT-medewerker;
 • (Inter)nationale en Europese SOGIE- of diversiteitsevenementen onder de aandacht brengen van LGBT-personeelsleden van Defensie;
 • Zichtbaar aanwezig te zijn bij belangrijke LGBT-manifestaties, zoals de Belgian Pride, in overeenstemming met de waardigheid van het ambt.

Het actiedomein Werving

 • Mogelijke opportuniteiten identificeren om de rekrutering en selectie van LGBT te faciliteren en hiervoor voorstellen formuleren.

(Inter)nationale netwerking

 • Deelnemen aan en stimuleren van (inter)nationale diversiteitsprojecten rond het SOGIE thema;
 • Aansluiting zoeken bij SOGIE (militaire) organisaties die maatschappelijk actief zijn op het gebied van emancipatie en het behartigen van belangen van LGBT’s.

De Belgian Defence Rainbow Community ten dienste van het LGBT Defensiepersoneel

 • Het SOGIE netwerk in stand houden.
 • Netwerken met gelijkaardige binnenlandse en buitenlandse (niet-) SOGIE organisaties en samenwerken met “straight alliances[3]”.

[1]Inclusie: de insluiting in de samenleving van bepaalde minderheden op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

[2]Heteronormativiteit betekent dat heteroseksualiteit wordt beschouwd als de enige erkende vorm van seksualiteit in de samenleving. De maatschappij gaat ervan uit dat iemand heteroseksueel is. Dit uitgangspunt maakt dat de zichtbaarheid van homoseksualiteit niet altijd getolereerd wordt, dat er geen aandacht wordt besteed aan homoseksualiteit in de samenleving of dat het als minderwaardig wordt beschouwd.

[3]Bondgenootschappen tussen LGBT- en niet LGBT-verenigingen.